KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Interpelace naší zastupitelky PhDr. Lýdie Říhové PhD.
Zpět

Interpelace naší zastupitelky PhDr. Lýdie Říhové PhD.

Přidáno 8. 9. 2017
Ilustrační foto
Interpelace naší zastupitelky PhDr. Lýdie Říhové PhD. obsahující výzvu k odvolání ředitele Šoukala.
Vážená paní starostko, vážené členky a vážení členové rady, kolegyně a kolegové,
ráda bych upozornila na možné právní důsledky nedávno odhaleného případu neoprávněného vyžadování peněžní spoluúčasti rodičů na úhradě nákladů spojených s výukou plavání na ZŠ Jiřího z Poděbrad.
Podle dostupných informací byla peněžní spoluúčast rodičů vyžadována po dobu až osmi let, a to přesto, že výuka plavání byla zařazena do povinné části vzdělávacího programu. Když nyní vše vyšlo najevo, bylo údajně od dosavadní chybné praxe ze strany ředitele ZŠ, pana Šoukala, upuštěno.
Je zde však ještě další rovina problému. Pokud ZŠ Jiřího z Poděbrad vyžadovala peněžní plnění ze strany rodičů bez spravedlivého důvodu, mohlo z její strany dojít k bezdůvodnému obohacení. Právním následkem bezdůvodného obohacení je povinnost obohaceného toto obohacení vydat ochuzenému, na jehož úkor bylo získáno. To nutně vede k otázce, zda si je ředitel ZŠ Jiřího z Poděbrad vzniklého problému vědom a kdy a jak jej hodlá řešit. Pokud si jej neuvědomuje, nebo jej nehodlá řešit, je nezbytné, aby zasáhl zřizovatel, tj. v tomto případě Rada MČ Praha 3. Jestliže by zřizovatel nezasáhl, mohla by se ZŠ Jiřího z Poděbrad vystavit žalobám na vydání bezdůvodného obohacení. Vzhledem k tomu, že zřizovatel školské právnické osoby má aktivní odpovědnost za její hospodaření (schvaluje ze zákona její rozpočet, zlepšený výsledek hospodaření i vytvoření dalších peněžních fondů), mohl by takový vývoj mít negativní dopad i na hospodaření MČ Praha 3 jako takové.
Rada MČ Praha 3 by se rovněž měla ujistit, že popsaná chybná praxe nebyla uplatňována žádnou další školskou právnickou osobou, vůči níž je v pozici zřizovatele. Co se týká samotného ředitele ZŠ Jiřího z Poděbrad, pana Šoukala, měla by Rada MČ vysvětlit, proč nepřikročila k jeho odvolání z důvodu „závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí“ (§ 166 odst. 5 písm. a) školského zákona).
V Parlamentních listech jsem se dočetla, že panu řediteli Šoukalovi byly položeny otázky, na které dosud patrně neodpověděl. Cituji:
1)      Na Vaší základní škole Česká školní inspekce zjistila, že v rozporu se školským zákonem bylo od rodičů žáků druhého a třetího ročníku vybíráno 400 korun na povinnou výuku plavání. Vy jste se měl do 60 dní vyjádřit a přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků zjištěných inspekční činností, jaká opatření byla přijata?
2)      Jak to vypadá nyní s plaváním?
3)      Jak bylo nakládáno z příspěvky od rodičů, když plavání je hrazeno ze státního rozpočtu?
4)      Budou peníze vraceny rodičům?
5)      Byly vyvozeny nějaké důsledky za porušení zákonných pravidel?
Jsem přesvědčena, že na uvedené otázky by odpovězeno být mělo, pokud se tak tedy ještě nestalo. Jestliže nemá v úmyslu odpovědět přímo pan ředitel Šoukal, měl by místo něj reagovat zřizovatel.
Žádám Radu MČ Praha 3, aby se zabývala situací na ZŠ Jiřího z Poděbrad, odvolala ředitele Šoukala, nebo přijatelně vysvětlila, proč tak neučiní, dohlédla na vrácení neoprávněně vybraných prostředků rodičům, prověřila, že obdobná chybná praxe nebyla uplatňována žádnými školskými právnickými osobami, jejichž je zřizovatelem, zajistila odpovědi na oprávněné otázky veřejnosti a sdělovacích prostředků a na příštím jednání zastupitelstva o svém postupu v dané záležitosti předložila zprávu.
Praha, 20. června 2017
PhDr. Lýdia Říhová, Ph.D.
členka ZMČ Praha 3